8:00 - 17:00

Mon - Sat

+6688-941-6445

For Appointment

others3_500x500

Our Technical

การใช้บำบัดน้ำเสีย

✔ น้ำเสียจะมีพารามิเตอร์ที่สำคัญหลายค่า เช่น BOD COD TSS TDS pH GREASE&OIL และโลหะหนัก เป็นต้น

✔ พีเอซี จะบำบัดในส่วนที่เป็น TSS เป็นหลัก ซึ่งวิศวกรที่ออกแบบระบบ ต้องพยายามให้มีการใช้สารเคมีน้อยที่สุด ดังนั้น มักจะบำบัด BOD COD ก่อนเพราะมีความสำคัญที่สุด

✔ โดยการเติมอากาศและใช้จุลชีพ จนได้ค่าตามที่กรมโรงงานกำหนด แล้วจึงเติมพีเอซีและโพลิเมอร์ช่วยลด TSS เติมด่างหรือกรดเพื่อปรับ pH เป็นกลาง ก่อนปล่อยน้ำออก

✔ โลหะหนัก จะใช้ด่างทำให้ตกตะกอนออกมาให้หมด แล้วใช้ พีเอซี กับ โพลิเมอร์ ช่วยตกตะกอน แล้วปรับ pH ให้เป็นกลางก่อนปล่อยน้ำออก

✔ GREASE&OIL มักใช้ถังดักไขมัน เพื่อแยกออกในช่วงก่อนเข้าระบบบำบัด

✔ สีย้อมผ้าหรือสีที่เป็นสารอินทรีย์ มักตกตะกอนได้ในช่วง pH เป็นกรด (pH3-4) พีเอซีกับโพลิเมอร์จะช่วยตกตะกอนได้บางส่วน แยกตะกอนออก แล้วเติมด่างปรับ pH เป็นกลางจึงปล่อยน้ำออก

✔ ระบบบำบัดมีส่วนสำคัญมาก ถ้าออกแบบได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำเสียที่บำบัด ก็จะมีประสิทธิภาพดี แต่เท่าที่สำรวจ มักไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำ ทั้งนี้เพราะค่าก่อสร้างแพงมาก หรือสถานที่จำกัดOur Certificate

มาตรฐานของเรา