8:00 - 17:00

Mon - Sat

Image

Our Service

การให้คำปรึกษาสำหรับโครงการ

บริษัทมีการช่วยเหลือ และสนับสนุนการแก้ปัญหากับทางลูกค้า ทั้งกับระบบการผลิตน้ำประปา และการบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการ และจากประสบการณ์การทำงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการใช้งาน และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Our Certificate

มาตรฐานของเรา