8:00 - 17:00

Mon - Sat

Our Service

บริการของเรา

Blog

การให้คำปรึกษาสำหรับโครงการ

ระบบการผลิตน้ำประปา และการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการ..

อ่านต่อ..
Blog

การติดตั้งระบบจัดการน้ำ

การบริการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ เพื่อเกิดความสะดวก ปลอดภัยและเกิดประสิทธิผลในการใช้งาน..

อ่านต่อ..
Blog

การทำความสะอาดระบบน้ำในโครงการ

การล้างถังสารเคมีก่อนการเริ่มใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ทางเคมีของ PAC..

อ่านต่อ..
Blog

บริการให้ยืมถังสต๊อกเก็บสินค้า

เพื่ออำนวยความสะดวก และต้องการให้ลูกค้าลดต้นทุนจากการเปลี่ยนมาใช้สารเคมีและบริการจากทางเรา..

อ่านต่อ..
Blog

บริการทดสอบระบบจริงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสารเคมีมีความจำเป็นอย่างมาก..

อ่านต่อ..
Blog

บริการ JAR TEST เพื่อทดสอบน้ำ

การทดสอบหาปริมาณอัตราส่วนการใช้สารเคมีร่วมกับน้ำสภาพต่างๆ ที่เหมาะสม..

อ่านต่อ..