8:00 - 17:00

Mon - Sat

Image

Our Service

บริการ JAR TEST เพื่อทดสอบน้ำ

การทำจาร์เทสต์ คือ การทดสอบหาปริมาณอัตราส่วนการใช้สารเคมี ร่วมกับน้ำสภาพต่างๆที่เหมาะสม ในการบริการหลังการขายจะมีการติดตามผลการใช้สารเคมี ในรูปแบบการจาร์เทสต์ เฉลี่ยตามความเหมาะสม หรืออาจจะเป็นเดือนละครั้งต่อการเปลี่ยนฤดูกาล หรือตามที่ลูกค้าร้องขอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทวนสอบความเหมาะสมของการใช้ปริมาณสารเคมี และลดต้นทุนการสิ้นเปลืองเคมีที่เกินความจำเป็นได้

Our Certificate

มาตรฐานของเรา